ردیفکد انبارعنوان محصولکد کالاقیمت(تومان)
1514CNMG160608-GM JT4235CNMG160608-GMJT42350
2515CNMG160608-GM JT1225CNMG160608-GMJT12250
34DNMG 150608 GM JT4235DNMG150608GMJT42350
4519CNMG 160612 GR JT3215CNMG160612GRJT32150
5524CNMG 190608 GM JT1225CNMG190608GMJT12250
6526CNMG 190612 GM JT1225CNMG190612GMJT12250
7530CNMG 190612 GR JT1225CNMG190612GRJT12250
8536DCGX 11T302 AC JK001DCGX11T302ACJK0010
9537DCGX 11T304 AC JK001DCGX11T304ACJK0010
10538DCGX 11T308 AC JK001DCGX11T308ACJK0010
11542DCMT 070204 HF JT1225DCMT070204HFJT12250
12543DCMT 070204 HM JT3215DCMT070204HMJT32150
13544DCMT 070204 HM JT1225DCMT070204HMJT12250
14546DCMT 070204 HM JT4235DCMT070204HMJT42350
15547DCMT 070204 HM JT4235DCMT070204HMJT42350
16548DCMT 070204 HM JT4235DCMT070204HMJT42350
17549DCMT 070208 HM JT4235DCMT070208HMJT42350
18550DCMT 070208 HM JT1225DCMT070208HMJT12250
19552DCMT 070208 HM JT3215DCMT070208HMJT32150
20553DCMT 11T302 HM JT1225DCMT11T302HMJT12250
21556DCMT 11T304 HF JT1225DCMT11T304HFJT12250
22560DCMT 11T304 HM JT1225DCMT11T304HMJT12250
23561DCMT 11T304 HM JT4235DCMT11T304HMJT42350
24564DCMT 11T308 HM JT4235DCMT11T308HMJT42350
25565DCMT 11T308 HM JT1225DCMT11T308HMJT12250
26566DCMT 11T308 HM JT3215DCMT11T308HMJT32150
27569DCMT 11T312 HM JT1225DCMT11T312HMJT12250
28573DNMA 150612 JT3225DNMA150612JT32250
29574DNMA 150612 JT3215DNMA150612JT32150
30576DNMG 150604 JT1225DNMG150604JT12250
3132411ER-A55 JT122011ER-A55JT12200
3232511ER-A60 JT122011ER-A60JT12200
33581DNMG 150604 GM JT4235DNMG150604GMJT42350
3432911NR-A55 JT122011NR-A55 JT12200
35585DNMG 150604 GM JT1225DNMG150604GMJT12250
3633111NR-A60 JT122011NR-A60JT12200
37598DNMG 150608 GM JT3215DNMG150608GMJT32150
3835216ER-AG55 JT122016ER-AG55JT12200
39608DNMG 150608 MA JT1225DNMG150608MAJT12250
4035516ER-AG60 JT122016ER-AG60JT12200
41611DNMG 150612 GM JT4235DNMG150612GMJT42350
42612DNMG 150612 GM JT3215DNMG150612GMJT32150
4336316NR-11.5NPT JT122016NR-11.5NPTJT12200
4437716NR-AG55 JT122016NR-AG55JT12200
4538116NR-AG60 JT122016NR-AG60JT12200
4638522ER-N55 JT122022ER-N55JT12200
4738722ER-N60 JT122022ER-N60JT12200
48645QCMB 030004N GM JT1225QCMB030004NGMJT12250
49650QCMB 040004N GM JT1225QCMB040004NGMJT12250
5039522NR-N55 JT122022NR-N55JT12200
5139722NR-N60 JT122022NR-N60JT12200
52399APKT1003 PDR- JT1225APKT1003PDR- JT12250
53402APKT160408-GM JT1225APKT160408-GMJT12250
54403APKT160408-GM JT4340APKT160408-GMJT43400
55440CCMT060204-HM JT1225CCMT060204-HM JT12250
56441CCMT060204-HM JT3215CCMT060204-HMJT32150
57442CCMT060204-HM JT4235CCMT060204-HMJT42350
58444CCMT060208-HM JT1225CCMT060208-HM JT12250
59445CCMT060208-HM JT4235CCMT060208-HMJT42350
60446CCMT060208-HM JT3215CCMT060208-HMJT32150
61457CCMT09T304-HM JT1225CCMT09T304-HMJT12250
62458CCMT09T304-HM JT1225CCMT09T304-HMJT12250
63459CCMT09T304-HM JT4235CCMT09T304-HMJT42350
64465CCMT09T308-HM JT1225CCMT09T308-HMJT12250
65466CCMT09T308-HM JT3215CCMT09T308-HMJT32150
66468CCMT09T308-HM JT4235CCMT09T308-HMJT42350
67470CCMT120404-HM JT4235CCMT120404-HMJT42350
68471CCMT120404-HM JT1225CCMT120404-HMJT12250
69472CCMT120408-HM JT4235CCMT120408-HMJT42350
70473CCMT120408-HM JT1225CCMT120408-HMJT12250
71474CCMT120408-HM JT3215CCMT120408-HMJT32150
72476CNMA120408 JT3215CNMA120408JT32150
73478CNMA120412 JT3215CNMA120412JT32150
74482CNMA160612 JT3215CNMA160612JT32150
75490CNMG120404-GM JT1225CNMG120404-GMJT12250
76492CNMG120404-GM JT4235CNMG120404-GMJT42350
77495CNMG120408-GM JT4235CNMG120408-GMJT42350
78496CNMG120408-GM JK001CNMG120408-GMJK0010
79497CNMG120408-GM JT4215CNMG120408-GMJT42150
80499CNMG120408-GM JT1225CNMG120408-GMJT12250
81500CNMG120408-GM JT3215CNMG120408-GMJT32150
82504CNMG120412-GM JT1225CNMG120412-GMJT12250
83505CNMG120412-GM JT4235CNMG120412-GMJT42350