ردیفکد انبارعنوان محصولکد کالاقیمت(تومان)
11DNMG 150608 PM YBC351DNMG150608PMYBC3510
23DNMG 150608 ADF YB9320 DNMG150608ADFYB9320 0
3259WNMG 080408 EM YBG202WNMG 080408 EM YBG2020
4263TNMG 220408 PM YBC351TNMG220408PMYBC3510
5264WNMG 080408 PM YBC351WNMG080408PMYBC3510
6266WCMX 06T308R 53 YBG202WCMX06T308R53YBG2020
7270WCMX 040208R 53 YBG202WCMX040208R53YBG2020
8276CNMG 160608 PM YBC351CNMG160608PMYBC3510
9279DCMT 070204 HM YBD152DCMT070204HMYBD1520
10282CNMG 120404 PM YBC351CNMG120404PMYBC3510
11283CNMG 120408 PM YBC351CNMG120408PMYBC3510
12284CNMG 120412 PM YBC351CNMG120412PMYBC3510
13285CNMG 120404 ADF YB9320CNMG120404ADFYB93200
14286CNMG 120408 ADF YB9320CNMG120408ADFYB93200
15289CNMA 120408 YBD152CNMA120408YBD1520
16290CNMA 120412 YBD152CNMA120412YBD1520
17291SCMT 09T308 HM YBC351SCMT09T308HMYBC3510
18294CNMA 160612 YBD152CNMA160612YBD1520
19298CCMT 060204 HM YBC351CCMT060204HMYBC3510
20299CCMT 060208 HM YBC351CCMT060208HMYBC3510
21300CCMT 120404 HM YBC351CCMT120404HMYBC3510
22301CCMT 120408 HM YBC351CCMT120408HMYBC3510
23302CCMT 060204 AHF YB9320CCMT060204AHFYB93200
24303CCMT 060208 AHF YB9320CCMT060208AHFYB93200
25307CCMT 060204 HM YBD152CCMT060204HMYBD1520
26308CCMT 060208 HM YBD152CCMT060208HMYBD1520
27309CCMT 09T304 HM YBD152CCMT09T304HMYBD1520
28311CCMT 09T308 HM YBD152CCMT09T308HMYBD1520
29313CCMT 120408 HM YBD152CCMT 120408 HM YBD1520
30319TNMA 160408 YBD152TNMA160408YBD1520
31320TNMA 160412 YBD152TNMA160412YBD1520
3285DNMG 150604 PM YBC351DNMG150604 PMYBC3510
3386SNMA 150612 YBD152SNMA150612YBD1520
3488WNMA 080412 YBD152WNMA080412YBD1520
3591DCMT 070204 HM YBC351DCMT070204HMYBC3510
3692DCMT 11T304 HM YBC351DCMT11T304HMYBC3510
3793DCMT 11T308 HM YBC351DCMT11T308HMYBC3510
3894TCMT 16T308 HM YBC351TCMT16T308HMYBC3510
3995CCMT 09T308 HM YBC351CCMT09T308HMYBC3510
4097TNMG 160408 HM YBC351TNMG 160408 HM YBC3510
4198VBMT 160404 HM YBC351VBMT160404HMYBC3510
4299VBMT 160408 HM YBC351VBMT160408HMYBC3510
43100SPKN 1203 EDSKR YBC301SPKN 1203 EDSKRYBC3010
44101TPKN 1603 PDSKR YBC301TPKN1603PDSKRYBC3010
45102DNMG 150612 PM YBC351DNMG150612PMYBC3510
46103DCMT 070204 AHF YB9320DCMT070204AHFYB93200
47104DCMT 070208 AHF YB9320DCMT070208AHFYB93200
48105APKT 160408 PM YBC301APKT160408PMYBC3010
49111WCMX 050308R 53 YBG202WCMX050308R53YBG2020
50115APKT 160408 APM YB9320APKT160408APMYB93200
51116CCMT 09T304 HM YBC351CCMT09T304HMYBC3510
52117DCMT 11T308 AHF YB9320DCMT11T308AHFYB93200
53119TNMG 160408 PM YBC351TNMG160408PMYBC3510
54120TPKN 2204 PDSKR YBC301TPKN2204 PDSKRYBC3010
55131DCMT 070208 HM YBC351DCMT070208HMYBC3510
56146TNMG 160404 PM YBC351TNMG160404PMYBC3510
57158DCMT 070208 HM YBD152DCMT070208HMYBD1520
58171TNMG 160408 PM YBD152TNMG160408PMYBD1520
59173TNMG 160408 EM YBG202TNMG160408EMYBG2020
60179TNMG 160412 P M YBD152TNMG160412PMYBD1520
61180DCMT 11T308 HM YBD152DCMT11T308HMYBD1520
62201TNMG 220408 EM YBG202TNMG220408EMYBG2020
63209TNMG 160404 ADF YB9320TNMG160404ADFYB93200
64215TNMG 160408 ADF YB9320TNMG160408ADFYB93200
65219DNMG 150608 EM YBG202DNMG150608EMYBG2020
66220DNMG 150604 EM YBG202DNMG150604EMYBG2020
67223DNMA 150612 YBD152DNMA150612YBD1520
68228DCMT 11T304 AHF YB9320DCMT11T304AHFYB93200
69237DNMG 150604 ADF YB9320DNMG150604ADFYB93200